آرام سازی ذهن (خدا در کنار ماست)

آرام سازی ذهن
عاشقانه های من با خدا: هفته اول آرام سازی ذهن - او همه عشق است و حکمت. عاشق تر از آن است که ما را کیفر دهد و حکیم تر از آن که خطایی مرتکب شود. هر آنچه برایمان مقدر نموده، بهترین است. هر آنچه به وقوع می پیوندد برکتی در آن نهفته است! آیا راهی سریع تر و سهل تر از عشق برای رسیدن به خدا می توان یافت؟ این دیدگان من است که محدودیت دارد، قادر نیستم آنچه را فرا روی من قرار دارد ببینم. تنها خداست که می بیند و به آنچه خیر من است آگاهی دارد. ما همه بندگان اوییم. او هر یک از ما را همچون...

روزی دیگر همراه با یاد خداوند

ملاقات با خدا
روزی نو با نام خداوند ملاقات با خدا - ممکن است هر روز وعده های ملاقات فراوانی داشته باشید که معمولاً از قبل برای آن برنامه ریزی می کنید. وعده ی ملاقات با پروردگار نیز یکی از آنهاست که نباید به فراموشی سپرده شود. انسان همیشه به معنویات نیازمند است. چون تنها خداوند است که بی هیچ ضرر و آسیبی به حرف هایمان گوش می سپارد و لبخندزنان به قلبمان آرامش میدهد. همه ما تجربه درد و دلی خودمانی و بی حضور غیر و در خلوت خود با خداوند را داریم. زمانی که از همه جا و همه کسی خسته و درمانده می شویم...