آرامش درون و سکوت ذهن برابر است با موفقیت

→ رفتن به آرامش درون و سکوت ذهن برابر است با موفقیت